Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Zatrudnienie niepełnosprawnych / zwrot kosztów szkolenia

Kategoria: Ułatwienia dla niepełnosprawnych Dodano: 2012-01-11

Każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne (zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ma prawo do wsparcia polegającego na zwrocie kosztów szkolenia takich osób.


Dofinansowanie należy się każdemu pracodawcy, ponoszącemu koszty szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów szkolenia.

Pracodawca jeżeli pragnie uzyskać zwrot kosztów, zobowiązany jest do złożenia wniosku w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta  
na prawach powiatu, najczęściej są to:  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby  
niepełnosprawnej.

Dokumenty jakie należy złożyć (potrzebne do zwrotu kosztów - przyznanie refundacji):

 

 1. nazwę i adres siedziby pracodawcy;
 2. status prawny i podstawę działania pracodawcy;
 3. numery NIP i REGON pracodawcy;
 4. wnioskowaną kwotę refundacji;
 5. numer rachunku bankowego pracodawcy;
 6. informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia
 7. informację o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru;
 8. informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych;
 9. informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu;
 10. oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON.

 

Każdy duży przedsiębiorca załącza do wcześniej złożonego wniosku opis projektu szkoleniowego, zawierający informację określające cel projektu oraz planowane skutki jego realizacji. Do wniosku dołączone muszą zostać również informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis (pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji) lub informację o nieotrzymaniu pomocy - w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm) - w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.

Starosta, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę szczególnie:

 

 1. wysokość posiadanych środków PFRON, przeznaczonych na ten cel w roku bierzącym;
 2. okres prowadzenia działalności oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 3. wysokość przewidywanych kosztów, które obejmuje refundacja.


Wydatki, które mogą być objęte refundacją:

 

 • wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie;
 • wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej;
 • koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem;
 • koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;
 • koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
 • koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia;
 • koszty materiałów szkoleniowych;
 • koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 • koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu (koszty te dotyczą czasu faktycznie spędzonego na uczestnictwie w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy).


Maksymalna wysokość refundacji:

 

 • 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 80% kwalifikowanych kosztów szkolenia, w przypadku szkoleń ogólnych - w odniesieniu do małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 80% kwalifikowanych kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych - w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw,
 • 35% szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 70% kwalifikowanych kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych - w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.Na wniosek złożony przez  pracodawcę poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, można zrefundować ze środków Funduszu do wysokości 80 %, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Szkolenie specjalistyczne - odnosi się bezpośrednio i wyłącznie do obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika u wspieranego podmiotu i związane jest ściśle ze specyfiką funkcjonowania tego podmiotu.

Jeżeli szkolenie obejmuje razem z elementami szkolenia specjalistycznego, szkolenie ogólne które nie może zostać wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy na szkolenia, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wysokości określonej dla szkoleń specjalistycznych.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Refundacja może być udzielana wraz z  inną pomocą lub wsparciem ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą refundacją, jeżeli łączna ich wartość w odniesieniu do kosztów projektu szkoleniowego z innych źródeł i w innych formach nie przekroczy dopuszczalnej wielkości określonej w tabeli „Maksymalna wysokość refundacji kosztów objętych pomocą”

Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu, składa wniosek do Prezesa Zarządu PFRON za pośrednictwem Oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

 Podstawa prawna
- Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów szkolenia pracowników  
niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2009r. Nr 57, poz. 472 )
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str.3)

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
PFRON

Pomoc i wsparcie,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w skrócie PFRON istnieje od 1991 roku. Środki finansowe którymi dysponuje przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełn...

Dodano: 2012-04-29

OWIES w Ełku - szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Pomoc i wsparcie,

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza wszystkie chętne osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na szkolenie: „Ekonomia społeczna a niepełnosprawni”. Spotkania odb...

Dodano: 2012-02-17

Program szkoleniowy w powiecie grodziskim "Kuźnia Talentów"

Edukacja,

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych od 01.11.2011r. rozpoczął realizację projektu: „Kuźnia talentów” . Pomimo iż kurs florystyki i rękodzieła artystycznego rozpoczął się w s...

Dodano: 2012-02-03

W Katowicach powstały rekomendacje zmian do ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Przygotowaliśmy rekomendację zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i przesłaliśmy ją do Pana Posła Marka Plury. Mamy nadzieję, że p...

Dodano: 2014-03-05

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po 01.01.12

Praca,Szukanie pracy

Po pierwszym stycznia 2012 weszły w życie przepisy, określające możliwość skorzystania ze skróconego wymiaru czasu pracy przez pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dodano: 2012-04-16

Niepełnosprawni zyskują pierwszeństwo do urzędniczych stanowisk

Wydarzenia,-

Zgodnie z przepisem wprowadzonym w ostatnich dniach listopada, osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o pracę na stanowisko w służbie cywilnej, urzędzie czy samorządach powinna dostać pierwszeństwo ...

Dodano: 2012-01-02

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz