Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Kategoria: Ułatwienia dla niepełnosprawnych Dodano: 2012-01-11

Każdy pracodawca zatrudniający przez okres powyżej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON (zgodnie rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 października 2007 r.) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

 

 

Warunki umożliwiające zwrot kosztów:

 

 1. zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów.
 2. poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy .
 3. uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
 4. zatrudnienie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej.

 


Kiedy czas zatrudnienia osoby niepełnosprawnej stanie się krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca zostanie zobowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty   środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy rozpoczęty miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Zatrudniający musi dokonać zwrot dofinansowania w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Pracodawca nie zostanie wezwany do zwrotów środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, która tak jak poprzednik zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego (36- miesięcznego) okresu zatrudnienia.Wniosek o dofinansowanie (wzór określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2007. Nr 194 poz.1404 z późn. zm.), składa się bezpośrednio do:

 

 1. Funduszu - w przypadku wniosków składanych przez starostę;
 2. starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jakobezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - w pozostałych przypadkach.

 


Zwrot kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy nie może przekraczać 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy  niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", może zostać przyznany pracodawcy, jeżeli:

 

 1. zobowiązał się do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy;
 2. złożył wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej "wnioskiem".

 


Refundacja obejmuje:

 

 1. udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;
 2. kwotę niepodlegającego odliczeniu:
 • a) podatku od towarów i usług,
 • b) podatku akcyzowego, związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1.

 


Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

 

 1. potrzeby lokalnego rynku pracy;
 2. liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 3. koszty wyposażenia stanowiska pracy;
 4. wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;
 5. wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ze starostą, a zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty.

Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

Pracodawca będący starostą (prezydentem miasta na prawach powiatu) składa wniosek do Prezesa Zarządu PFRON za pośrednictwem Oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy. Umowę z zatrudniającym, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu PFRON.


Zwrot pieniężny jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.Refundacja jest przyznawana jako pomoc de minimis, o której mowa w:

 

 1. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
 2. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) albo
 3. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).

 


Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa w pkt 1, należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych.

Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa w pkt 2 lub 3, należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

 

 

 

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z dnia 23 października 2007 r.)
- Art. 26e ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)


 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II / Polska

Pomoc i wsparcie,

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji...

Dodano: 2012-01-12

Poradnictwo zawodowe - Kluby Pracy

Niepełnosprawność,-

Osoby niepełnosprawne, aby rozwijać swoją aktywność zawodową muszą pokonać wiele barier, dlatego też wymagają szczególnego rodzaju poradnictwa. W procesie doradczym nie wystarczy posługiwać się wie...

Dodano: 2012-03-13

Rząd zabiera dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Wydarzenia,

Rząd pomimo zapewnień, iż będzie dbał o interesy osób niepełnosprawnych, po raz kolejny rzuca im kłody pod nogi. Nie dość że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy i tak jest trudna, gdyż p...

Dodano: 2012-02-20

Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,-

Każdy niepełnosprawny, który chciałby rozpocząć działalność gospodarczą może uzyskać z PFRON jednorazowo środki na rozpoczęcie takowego biznesu. Terminowe opłacanie składek, jest również podstawą d...

Dodano: 2012-01-05

PFRON

Pomoc i wsparcie,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w skrócie PFRON istnieje od 1991 roku. Środki finansowe którymi dysponuje przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełn...

Dodano: 2012-04-29

Szkoły wyższe państwowe w Warszawie dostępne dla osób niepełnosprawnych i program pomocowy Student - PFRON.

Nauka,-

Rozpocząć studia może każda osoba niepełnosprawna legitymująca się świadectwem dojrzałości. W Warszawie jest to możliwe na czterech uczelniach państwowych: Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii ...

Dodano: 2012-03-09

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz