Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Ulgi dla niepełnosprawnych na przejazdy PKP i PKS

Kategoria: Ułatwienia dla niepełnosprawnych Dodano: 2012-01-12

Osobie niepełnosprawnej, która uzyskała orzeczenie o stopniu swojej niepełnosprawności przysługuje szeroki wachlarz ulg i uprawnień. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, każda osoba niepełnosprawna posiadająca legitymację osoby niepełnosprawnej uprawniona jest do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.

Legitymację Osób Niepełnosprawnych wystawia Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 

 • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm


W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia.

Wzór legitymacji (dla osoby do 16. roku życia):

 

Wzór zaświadczenia dla rodzica - opiekuna (na okaziciela wydane przez przedszkole, szkołę lub uczelnie):
Wniosek o wydanie legitymacji składany jest w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania, tym samym, w którym składany był wniosek o orzeczenie stopnia niepełnosprawności.Ulgi dla osób niepełnosprawnych na przejazdy PKS i PKP


Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów środkami transportu PKS i PKP uprawnione są do ulg. Aby mieć prawo do zniżki, należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Od stopnia niepełnosprawności uzależniona jest wielkość zniżki.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienia dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 78 proc. w środkach transportu PKS i PKP są:

pkt.1.
Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym :

 

 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2.

pkt 2.
Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym :

 

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • wypis z treści orzeczenia KiZ, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy,
 • całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 

 


Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

 

 • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
 • potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

 


Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do korzystania z ulgi 78 proc. są :

 

 • dokumenty dziecka określone w pkt. 1 i 2 - jeśli przejazd jest odbywany z dzieckiem,
 • zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkoły wyższe lub placówkę oświatową lub opiekuńczo - wychowawczą (wzór zaświadczenia w rozporządzeniu) lub zaświadczenie wydane przez placówkę zdrowotną, udzielającą pomocy społecznej, organizującą turnusy rehabilitacyjne - jeżeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.

 


Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do korzystania z ulg (49 proc. i 37 proc.) są:

 

 • wypis z treści orzeczenia KiZ o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do 1. grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do 1. grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
 • legitymacja emeryta- rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez powiatowy zespół d/s orzekania do niepełnosprawności.

 


Dokumenty wymienione wyżej w pkt. 1 - 7 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych nie będących osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji są dokumenty wymienione w pkt 1-10 z tym, że muszą one stwierdzać niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

 


Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 95 proc. - przy przejazdach dla:

 

 • opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji: - jeden z dokumentów z pkt. 1 - 10.
 • przewodnika lub opiekuna towarzyszącego osobie niewidomej lub dla psa przewodnika: - jeden z dokumentów z pkt. 1 - 10 (dodatkowo potwierdzające inwalidztwo narządu wzroku)
 • dla emerytów i rencistów korzystających z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. są zaświadczenia wydane przez związki emerytów i rencistów (jest ich wiele, często w zależności od wykonywanego zawodu) według załącznika zamieszczonego w rozporządzeniu wraz z dowodem osobistym. Podstawa prawna:
rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 października 2002 (Dz. U. Nr 179) w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów publicznego transportu zbiorowego

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Opłaty abonamentowe - ulgi dla niepełnosprawnych

Prawo,-

Chcesz się dowiedzieć jakie ulgi Ci się należą ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności? Zajrzyj tutaj!

Dodano: 2011-11-16

Ulgi dla niepełnosprawnych (zwolnienie z opłat za abonament radiowo-telewizyjny)

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i ustawie prawa telekomunikacyjnego osobom niepełnosprawnym przysługuje szereg ulg i uprawnień z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dodano: 2012-01-23

Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,-

Każdy niepełnosprawny, który chciałby rozpocząć działalność gospodarczą może uzyskać z PFRON jednorazowo środki na rozpoczęcie takowego biznesu. Terminowe opłacanie składek, jest również podstawą d...

Dodano: 2012-01-05

Świadczenia na rzecz uczniów niepełnosprawnych (prawa dla niepełnosprawnych)

Edukacja,

Każde dziecko ma prawo do nauki. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, niepełnosprawnemu dziecku należy zapewnić możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełn...

Dodano: 2012-01-23

Urząd Transportu Kolejowego zbulwersowany traktowaniem niepełnosprawnych przez PKP

Wydarzenia,

Nie wypełnianie i nie respektowanie praw osób niepełnosprawnych po raz kolejny zarzucił kolejowym przewoźnikom Urząd Transportu Kolejowego. Pismo w tej sprawie dostarczono m.in. do trójmiejskiej Sz...

Dodano: 2012-02-09

Informacje dla niepełnosprawnych - przejazd PKP

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Osobą niepełnosprawną nazywamy każdą osobę, u której występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu, a możliwość jej poruszania się podczas korzystania z transportu jest ograniczona (bez wzglę...

Dodano: 2012-01-04

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz