Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Wniosek o rentę socjalną

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-01-16

Renta socjalna jest nieocenioną pomocą dla osób niepełnosprawnych, wspracie pieniężne jest często jedynym źródłem pozwalającym na normalne funkcjonowanie, będac dla wielu ludzi jedynym źródłem utrzymania.

Renta socjalna zawsze przyznawana jest na wniosek osoby, która się o nią ubiega. Całą niezbędną dokumentację wraz z załączonym formularzem (dostępnym w placówkach ZUS), należy dostarczyć do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wniosek o rentę socjalną dostępny we wszystkich jednostkach ZUS, wypełnia osoba uprawniona. Każdy druczek zamieszczony w formularzu należy wypełnić bezbłędnie, zgodnie z dołączoną do niego instrukcją, czytelnie, drukowanymi literami.Postępując w zgodzie z rozporządzeniem do wypełnionego wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:

 

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy
  • zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczanie jednostki prowadzącej studia doktoranckie, zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej
  • zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa
  • zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania (wydane przez wypłacającego),
  • zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej w hektarach przeliczeniowych
  • w przypadku cudzoziemców przebywających i zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadających zezwolenie na osiedlanie lub status uchodźcy lub obywateli państw członkowskich UE przebywających na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt, kopię dokumentu potwierdzającego ww. okoliczności, uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną ZUS lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.


ZUS, stwierdzając iż osoba ubiegająca się o rentę spełniła warunki niezbędne do ustalenia prawa do renty, kieruje wnioskodawcę na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy, stopniu niepełnosprawności, trwałości lub okresie przewidywalnej niezdolności, ustaleniu niezdolności do samodzielnej egzystencji i ewentualną celowość przekwalifikowania zawodowego.  

W przypadku, kiedy osoba zainteresowana złoży wniosek w innej jednostce ZUS, formularz nie zostanie odrzucony. Jednostka ZUS przekaże wniosek do placówki właściwej.

 


Wniosek o rentę socjalna podzielony jest na pięć części:

 

  • dwie pierwsze części zawierają dane osobowo-adresowe,
  • trzecia cześć - dyspozycje co do wypłaty renty socjalnej (na adres zamieszkania, rachunek bankowy lub do rak przedstawiciela ustawowego),
  • czwarta cześć - oświadczenia osoby, której wniosek dotyczy – m.in. o ustalonym prawie do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, osiągania przychodu z tytułu zatrudnienia,
  • cześć piata wniosku skierowana jest tylko do osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności.Ważne adresy:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Centrala: ul. Szamocka 3, 5
00-748 Warszawa
tel: 22 667 10 00
faks: 22 667 14 18, 22 667 14 19
strona internetowa: www.zus.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Centrala: Aleje Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: 22 592 65 90
faks: 22 592 66 50
strona internetowa: www.krus.gov.pl

 

 


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, P)racy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. z dnia 30 września 2003 r.)
 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Renta socjalna

Pomoc i wsparcie,

W społeczeństwie są osoby, które nigdy nie pracowały. W związku z tym nie przysługuje im ani renta z tytułu niezdolności do pracy, ani emerytura, gdyż ich niemożność do pracy powstała nim zdążyły w...

Dodano: 2012-01-14

Niepełnosprawni masowo składają wnioski o pogorszeniu stanu zdrowia

Wydarzenia,

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy chronionej, zaniepokojone możliwością utraty pracy, masowo zabiegają o podwyższenie ich stopnia niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany.

Dodano: 2012-01-02

Zatrudnienie niepełnosprawnych – refundacja składek ZUS

Prawo,-

W Polsce coraz bardziej opłaca się zatrudniać niepełnosprawnych. Coraz to nowe ulgi i dofinansowania mają być zachętą dla pracodawców. Najważniejsze z nich dotyczą ubezpieczenia w ZUS oraz wynagrod...

Dodano: 2011-11-18

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz