Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Ulgi dla niepełnosprawnych (zwolnienie z opłat za abonament radiowo-telewizyjny)

Kategoria: Ułatwienia dla niepełnosprawnych Dodano: 2012-01-23

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i ustawie prawa telekomunikacyjnego, osobom niepełnosprawnym przysługuje szereg ulg i uprawnień z tytułu usług telekomunikacyjnych. Wszystkie osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, powinny złożyć w urzędzie pocztowym oświadczenie o spełnianiu warunków do uzyskania zwolnienia oraz dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.
 


Ustawa prawo telekomunikacyjne mówi o następujących obowiązkach, jakie mają świadczący usługi, względem osób niepełnosprawnych:

 

 • obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonej usługi powszechnej przez: oferowanie urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej, oraz oferowanie udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej (oznacza to np. posiadanie w ofercie aparatów ze wzmacniaczem słuchawkowym, odpowiednie oznaczenie aparatów publicznych, umożliwiające korzystanie z nich przez osoby słabowidzące, takie ich umieszczenie, aby były dostępne dla osób na wózkach, oznakowanie kart telefonicznych z myślą o niewidomych, przystosowanie placówek obsługujących użytkowników do potrzeb niepełnosprawnych, czyli m. in. likwidacja barier architektonicznych, itp.),
 • obowiązek ustalania ceny usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład, tak, aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne użytkowników końcowych lub odpowiadała ich potrzebom poprzez oferowanie różnych pakietów cenowych oraz sposobów korzystania z usług ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi.Rabatów udziela się na podstawie orzeczeń zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.


Do rabatów mają prawo tylko niektóre grupy osób niepełnosprawnych:

 

 1. w przypadku choroby narządu wzroku – z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O – choroby narządu wzroku,
 2. w przypadku zaburzenia narządu głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L – (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu),
 3. w przypadku zastosowania przez zespół orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
 • z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O – choroby narządu wzroku,
 • z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności, jeżeli występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

 


Telekomunikacji Polskiej S.A. udzielane są następujące ulgi:

 

 • za przyłączanie urządzania końcowego do sieci TP – ulga w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług,
 • w abonamencie telefonicznym – ulga w wysokości 50% opłaty podstawowej: planu TP 60 minut za darmo, planu TP startowego, planu TP socjalnego, planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom (dwa ostatnie plany nie są już oferowane nowym klientom), wynikającej z obowiązującego cennika usług.

 


Rabatów udziela się także osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do ulg na podstawie:

 

 • przepisów rozporządzenia Ministra Łączności, z dn. 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, jeżeli stopień niepełnosprawności orzeczony został na stałe; w przypadku okresowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udziela się rabatów na czas określony w orzeczeniu.

 


Rabat może otrzymać albo osoba niepełnosprawna uprawniona do uzyskania rabatu albo jej prawny opiekun w razie stałego lub czasowego zamieszkiwania opiekuna prawnego razem z osobą niepełnosprawną. Pod pojęciem stałego lub czasowego zamieszkiwania, rozumie się stałe lub czasowe zameldowanie niepełnosprawnego i opiekuna prawnego w tym samym lokalu mieszkalnym lub budynku.


Abonament za radio i telewizjęAbonamentu RTV nie płacą:

 

 1. a) osoby, co do których orzeczono o:
 • I grupy inwalidów
 • całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 1. b) osoby, które ukończyły 75 lat (na podstawie dowodu osobistego)
 2. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
 3. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 4. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 5. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 6. osoby:
 • które posiadają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. ),
 • spełniające kryteria dochodowe, zawarte w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm ),
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
 • wykazujące prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • wykazujące prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
   

 


Korespondencję w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, ulg oraz zwolnień od tych opłat, należy kierować pod adresem:

 


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Ekonomiczny
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 WARSZAWA
email: abonament(a)krrit.gov.pl


 

 Podstawa prawna:
Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005r.
(Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
(Dz. U. z 2005 r., Nr 85, poz. 728 z późn. zm.)

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Świadczenia na rzecz uczniów niepełnosprawnych (prawa dla niepełnosprawnych)

Edukacja,

Każde dziecko ma prawo do nauki. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, niepełnosprawnemu dziecku należy zapewnić możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełn...

Dodano: 2012-01-23

Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,-

Każdy niepełnosprawny, który chciałby rozpocząć działalność gospodarczą może uzyskać z PFRON jednorazowo środki na rozpoczęcie takowego biznesu. Terminowe opłacanie składek, jest również podstawą d...

Dodano: 2012-01-05

Ulgi dla niepełnosprawnych na przejazdy PKP i PKS

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Osobie niepełnosprawnej, która uzyskała orzeczenie o stopniu swojej niepełnosprawności przysługuje szeroki wachlarz ulg i uprawnień.

Dodano: 2012-01-12

Opłaty abonamentowe - ulgi dla niepełnosprawnych

Prawo,-

Chcesz się dowiedzieć jakie ulgi Ci się należą ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności? Zajrzyj tutaj!

Dodano: 2011-11-16

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz