Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Podstawy prawne i orzeczenia o niepełnosprawności

Kategoria: Prawo Dodano: 2011-11-15

Opracowanie tekstu: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

aktualizacja wydania XIV: Rafał Kowalski (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

 

Podstawy prawne:

 

 1. ustawa z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)

 

 1. ustawa z dn. 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 z późn. zm.)

 

 1. ustawa z dn. 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.)

 

Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.: bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien również przyjąć od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesyłkę (nie może to być przesyłka rejestrowana). Do powyższych udogodnień mają prawo osoby:

 

 • z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego,
 • niewidome lub ociemniałe.

 

Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub u listonosza obsługującego nasz rejon.

 

Placówki pocztowe muszą być dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie to powinno polegać na wydzieleniu specjalnie przystosowanych i oznakowanych stanowisk w placówkach pocztowych oraz na takim umieszczaniu skrzynek pocztowych aby umożliwić korzystanie z nich osobom na wózkach.

 

 1. ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

 

Prawo telekomunikacyjne nakłada na przedsiębiorców, oferujących usługi w ramach telefonii stacjonarnej, obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym dostępu do tych usług. Polega to na oferowaniu:

 

 1. urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej;
 2. udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej.

 

Oznacza to np. posiadanie w ofercie aparatów ze wzmacniaczem słuchawkowym, odpowiednie oznaczenie aparatów publicznych, umożliwiające korzystanie z nich przez osoby słabowidzące, takie ich umieszczenie aby były dostępne dla osób na wózkach, oznakowanie kart telefonicznych z myślą o niewidomych, przystosowanie placówek obsługujących użytkowników do potrzeb niepełnosprawnych czyli m. in. likwidacja barier architektonicznych itp.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć na przedsiębiorcę świadczącego usługi telekomunikacyjne, obowiązek wprowadzenia specjalnych pakietów cenowych dla klientów o niskich dochodach (mogą to być również osoby niepełnosprawne).

 

Operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywiązując się z nałożonych obowiązków, jak również z własnej inicjatywy, oferują osobom niepełnosprawnym udogodnienia i ulgi w opłatach za usługi telekomunikacyjne. Szczegółów można szukać na stronach internetowych firm telekomunikacyjnych, lub dzwoniąc na prowadzone przez operatorów infolinie.

 

 1. ustawa z dn. 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 85, poz. 728 z późn. zm.)

 

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r., Nr 160, poz. 994)

 

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych przysługuje osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do ulgi są legitymacje emeryckie, legitymacje rencistów lub poświadczające niepełnosprawność (wraz z dokumentem tożsamości). Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do lat 7 (na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek).

 

 1. ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

 

Osoba niepełnosprawna (lub utrzymująca osobę niepełnosprawną) może odliczyć niektóre wydatki od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Należą do nich między innymi:

 

 • wydatki na przystosowanie pomieszczeń lub pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji lub czynnościach życiowych,
 • zakup leków związanych z niepełnosprawnością,
 • koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz w sanatorium.

 

Nie można odliczać powyższych wydatków jeśli finansowane były np. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy zakładowego funduszu rehabilitacji.

Wydatków na cele rehabilitacyjne, które mogą uprawniać niepełnosprawnych do odliczeń, jest znacznie więcej. Wszystkie wylicza ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 7a).

 

 1. ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

 

Od 1 stycznia 2008 r. gminy mogą (ale nie muszą) wprowadzić opłatę od posiadania psów. Z opłaty zwolnione są m.in. osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Należy przez to rozumieć, że zwolnienie uzyskują również osoby z równoważnymi orzeczeniami. Zwolnienie z opłaty dotyczy posiadania jednego psa. Za jednego psa nie muszą też płacić osoby samotnie gospodarujące w wieku powyżej 65 lat. Z opłaty zwolnione są również osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji - z tytułu posiadania psa asystującego.

 

 1. uchwała Sejmu RP z dn. 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475).

 

W związku z obowiązującą regulacją dotyczącą orzecznictwa o niepełnosprawności, należy pamiętać, że:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie zaliczające do I grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a także orzeczenie zaliczające do II grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, a także orzeczenie zaliczające do III grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
W Katowicach powstały rekomendacje zmian do ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Przygotowaliśmy rekomendację zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i przesłaliśmy ją do Pana Posła Marka Plury. Mamy nadzieję, że p...

Dodano: 2014-03-05

Na wszelki wypadek

Prawo,

Za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, które ma charakter nagły, wywołany przez czynnik zewnętrzny, nastąpiło w związku z pracą i spowodowało uraz lub śmierć. Pracownikowi, który uległ tego ro...

Dodano: 2012-03-08

Prawne regulacje dotyczące niepełnosprawnego pracownika

Praca,Szukanie pracy

W artykule znajduje się opis ulg, jakie przysługują pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika. Przedstawione zostały również unormowania prawne, które określają: czas pracy osób z po...

Dodano: 2012-02-12

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych została ustanowiona uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 sierpnia 1997 r. Zawarte w karcie prawa i przywileje mają na celu zapobieganiu dyskryminacji nie...

Dodano: 2011-12-30

Zaświadczenie dot. zastosowania skróconego czasu pracy dla osób niepełnosprawnych

Prawo,

Zgodnie z prawem pracy, aby zastosować skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia, potwierdzającego taką konieczność. Jednak na podstawie zmian wprowadz...

Dodano: 2012-01-05

Egzamin na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Prawo,

Zgodnie z polskim prawem, osoba niepełnosprawna chcąca podejść do praktycznego egzaminu na prawo jazdy, musi samodzielne dostarczyć samochód, w którym do tego egzaminu podejdzie. Samochód musi być ...

Dodano: 2012-01-04

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz