Poradnictwo zawodowe - Kluby Pracy

Kategoria: Niepełnosprawność Dodano: 2012-03-13

Osoby niepełnosprawne, aby rozwijać swoją aktywność zawodową muszą pokonać wiele barier, dlatego też wymagają szczególnego rodzaju poradnictwa. W procesie doradczym nie wystarczy posługiwać się wiedzą o tych osobach niepełnosprawnych  opartą jedynie  na statystyce i  liczbach.

 

Poradnictwo zawodowe prowadzone dla osób niepełnosprawnych jest stale wzbogacane o nowe narzędzia pracy. Charakteryzuje się elastycznością oraz w pełni integralnym podejściem do człowieka z określonymi dysfunkcjami. Doradca zawodowy poprzez prześledzenie genezy starań i prezentowanych faktów z życia osoby radzącej się, ich przebiegu, konsekwencji oraz ich znaczenia dla danej osoby, poznaje niepełnosprawnego i jego świat, ale podejmuje również właściwe sposoby niesienia mu pomocy. Jedną z form pomocy jest uświadomienie osobie niepełnosprawnej, że jest w stanie prowadzić aktywne życie, że może pełnić role zawodowe w zależności od postawionego zadania, warunków pracy, ale i w zależności od relacji pomiędzy nią a środowiskiem, w którym przebywa.

 

Poradnictwo zawodowe świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych zapewnia także:

 

 • rozmowę doradczą,
 • umożliwia osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy skorzystanie z tematycznych zajęć grupowych, w tym również terapeutycznych,
 • integrację osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, równe uczestnictwo w zajęciach,
 • wsparcie w kierunku podjęcia zatrudnienia poprzez:
 • określenie predyspozycji psychofizycznych,
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
 • uświadomienie osobom niepełnosprawnym wiary we własne siły,
 • pomoc w rekwalifikacji,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,pomoc doradczą w pierwszych miesiącach pracy zawodowej (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

 

Osoby niepełnosprawne mają często utrudnioną możliwość zaspokajania potrzeb, co prowadzi do niewiary we własne siły oraz stawianie siebie na przegranej pozycji. W związku z tym jednym z ważniejszych założeń działań Klubu Pracy jest zwiększenie możliwości aktywizacji zawodowej tej grupy, poprzez stworzenie szans osiągnięcia satysfakcji z rezultatów wykonywanej pracy w trakcie spotkań indywidualnych i szkoleń. Klub Pracy działał zgodnie z zasadą pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyboru zawodu i awansu zawodowego przy uwzględnieniu cech osób zainteresowanych i ich związku z możliwościami zawodowymi. W związku z tym pomoc doradcza opierała się na indywidualnych cechach charakteru i uwarunkowaniach psychicznych. W trakcie rozmowy doradczej była budowana atmosfera zaufania, bliski kontakt z doradcą zawodowym dawał osobie niepełnosprawnej poczucie zawiązku z drugim człowiekiem, czyli dawał szansę podzielenia się swoimi emocjami.

 

Zajęcia prowadzone z udziałem osób niepełnosprawnych miały na celu:

 

 • pomoc w wybraniu i zdobywaniu zawodu, w którym ich niepełnosprawność
  nie jest dużym utrudnieniem,
 • ukazanie możliwości zwiększania atrakcyjności ofert własnej osoby niepełnosprawnej.

 

Wzrost zainteresowania osób niepełnosprawnych udziałem w zajęciach grupowych był wynikiem tego, iż uczestnicy aktywnie włączeni w grupy wsparcia, świadomie odbierali różne wydarzenia życiowe jako mniej stresujące niż ci, którzy nie czuli się związani z takimi grupami. Poczucie więzi i przynależności społecznej, jakże ważne dla osób niepełnosprawnych, umożliwiło podzielenie się z innymi troskami, wątpliwościami i zmartwieniami, zmniejszając tym samym poczucie pustki i stresu.

 

Szkolenia i przekwalifikowania zawodowego

 

Celem działania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubie Pracy w omawianym okresie, było wsparcie bezrobotnych osób niepełnosprawnych  w nabywaniu umiejętności samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Udział w zajęciach w Klubie Pracy umożliwia bezrobotnym osobom niepełnosprawnym   i  poszukującym  pracy  zwiększenie  poziomu  własnej  aktywności. W ramach działania Klubu Pracy prowadzone były zajęcia z bezrobotnymi niepełnosprawnymi: pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i aktywizacyjne oraz Otwarty Klub Pracy: porady indywidualne. Osoby niepełnosprawne  bezrobotne uczestniczące w zajęciach mogły zdobyć wiedzę teoretyczną na temat rynku pracy oraz sposobu poruszania się po nim, poznać siebie, określić swoje mocne i słabe strony, poznać zasady dobrej komunikacji, autoprezentacji, asertywności oraz nauczyć się jak tworzyć dokumenty aplikacyjne i prowadzić rozmowy z pracodawcą.

 

Doradca zawodowy prowadzący zajęcia w Klubie Pracy diagnozuje możliwości psychofizyczne osób bezrobotnych niepełnosprawnych, a także pomaga uczestnikom zajęć sprecyzować cele życiowe, które są punktem wyjścia do określenia celów zawodowych. Ponadto udziela wsparcia oraz pomocy w nauce radzenia sobie ze stresem. Stymuluje również uczestników do potrzeby własnego rozwoju zawodowego i samodzielnego podejmowania decyzji. Każda osoba niepełnosprawna  bezrobotna w zależności od potrzeb i uwarunkowań psychofizycznych może dokonać wyboru odpowiedniej formy oferowanej pomocy. Osoby korzystające z usług Klubu Pracy mają  dostęp do papierowych, audiowizualnych i elektronicznych materiałów oraz baz danych przydatnych przy poszukiwaniu pracy.

 

Klub Pracy oferuje bezrobotnym niepełnosprawnym i poszukującym prace, naukę praktycznych umiejętności, niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia. Nauka odbywała się:

 

 • w pomieszczeniu Klubu Pracy, wyposażonym w sprzęt techniczno-dydaktyczny,
 • według określonego, systematycznego harmonogramu zajęć,
 • w kilkuosobowych grupach a także indywidualnie,
 • na podstawie treści zawartych w specjalnie do tego celu opracowanym podręczniku,
 • pod kierunkiem doradcy zawodowego realizującego program i prowadzącego zajęcia z uczestnikami.

 

Usługa pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubie Pracy była oferowana przede wszystkim osobom niepełnosprawnym  bezrobotnym, dla których  koniecznością  stało  się  nauczenie  metod  poszukiwania  pracy  oraz  podwyższenie  własnej  samooceny. Dobór członków do grupy szkoleniowej był uwarunkowany przeprowadzeniem rozmowy bezrobotnego niepełnosprawnego  z doradcą zawodowym w celu określenia przydatności zastosowania programu aktywizującego, jakim jest programu Klubu Pracy.

 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubie pracy realizowana była poprzez następujące działania:

 

 1. Szkolenie „Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy”.

 

Szkolenia odbywały się w kilkuosobowych grupach, przez trzy tygodnie w systemie cyklicznym. Propozycja udziału w tego typu warsztatach skierowana była przede wszystkim do bezrobotnych niepełnosprawnych , którzy mają  deficyt w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, utracili motywację do poszukiwania zatrudnienia w związku z dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań albo chcą powrócić  na  rynek  pracy  po  długiej  przerwie w aktywności  zawodowej.

 

Zajęcia te przygotowują  uczestników do profesjonalnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu w tym celu doskonałej znajomości samego siebie oraz rynku pracy.

 

 1. Zajęciach aktywizacyjne: „Jak działać skutecznie, aby rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się sukcesem”.

 

Zajęcia realizowane były w formie krótkich zajęć warsztatowych, trwających od jednego do trzech dni. Skierowane były do osób, które chciały zdobyć nowe umiejętności z zakresu autoprezentacji, marketingu personalnego oraz sposobu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej czyli umiejętności pomocnych w procesie złożonej rekrutacji personalnej do firm. Uczestnicy zajęć poznawali rynek pracy
i reguły nim rządzące. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród bezrobotnych niepełnosprawnych ponieważ w krótkim czasie uczestnicy mogą  uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną, ułatwiającą im kontakt z przyszłym pracodawcą.

 

 1. Zajęcia informacyjno-szkoleniowe „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”

Realizowane były w ciągu pierwszego miesiąca od momentu zarejestrowania się  bezrobotnych niepełnosprawnych  poniżej 25 roku życia. Celem tych zajęć było przedstawianie i omówienie dostępnych form pomocy Urzędu Pracy oraz możliwości z ich skorzystania. W trakcie spotkań z bezrobotną młodzieżą  niepełnosprawną przedstawiano usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Elementem zajęć było również omówienie wymogów  rynku pracy i oczekiwań pracodawców a także nauka pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane poszukiwaniem pracy mogą  bezpłatnie korzystać z Internetu. Ponadto osoby niepełnosprawne  bezrobotne mogą uzyskać pomoc w nauce zakładania poczty elektronicznej, wysyłania wiadomości e-mail itp.

 

Ponadto w Klubie Pracy można było nieodpłatnie korzystać z aktualnej prasy z ofertami pracy oraz dostępu do Internetu, telefonu, ksero, faksu, skanera, komputera i drukarki. Dostępna była również sala informacji zawodowej, gdzie zainteresowani mogli skorzystać z literatury fachowej, ulotek zawierających informacje na temat lokalnego rynku pracy, jak również filmów instruktażowo – edukacyjnych.

 

 1. Klub Otwarty - poradnictwo indywidualne.

W ramach Otwartego Klubu Pracy osoby niepełnosprawne  bezrobotne mogą  określić swoje problemy zawodowe, opracować kroki postępowania, przygotować indywidualny plan działania oraz skorzystać z nowoczesnych nośników przekazu informacji. Niejednokrotnie diagnoza potrzeb zawodowych prowadziła do skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie lub zajęcia aktywizacyjne oferowane przez Klub Pracy. Zajęcia pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubie Pracy  pobudzają w uczestnikach wiarę w siebie i swoje możliwości a także uczą  nowych umiejętności i uświadamiania, że warto być osobą aktywną. Uczestnictwo w programach Klubu Pracy zwiększają szanse osobom niepełnosprawnym bezrobotnych    poszukujących prace na znalezienie.

Wyszukiwarka
Podobne artykuły