Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Europejska Karta Praw Pacjenta

Kategoria: Praca Dodano: 2012-03-13

Europejska Karta Praw Pacjenta - dokument definiujący siedemnaście podstawowych praw pacjenta, które muszą być przestrzegane.

Prawa wiążą się z treścią wielu międzynarodowych deklaracji i zaleceń wydawanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Radę Europy. Karta została przedstawiona na Drugim Kongresie Organizacji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się w listopadzie 2005 r. w Warszawie.

PRAWA AKTYWNEGO OBYWATELSTWA
Karta zawiera 3 prawa aktywnego obywatelstwa. Umożliwiają one jednostkom i grupom obywateli promowanie, monitorowanie i poddawanie społecznej kontroli respektowanie praw pacjenta.EUROPEJSKA KARTA PRAW PACJENTÓW

Przygotowana przez Active Citizenship Network

 1. Prawo do profilaktyki Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom.
 2. Prawo dostępu do opieki medycznej Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.
 3. Prawo do informacji Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.
 4. Prawo do wyrażenia zgody Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, włączając w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.
 5. Prawo do wolnego wyboru Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji.
 6. Prawo do prywatności i poufności Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej prywatności podczas wykonywania badań diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego ogółem.
 7. Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo to przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.
 8. Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami i normami.
 9. Prawo do bezpieczeństwa Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa.
 10. Prawo do innowacji Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami międzynarodowymi i niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych.
 11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to możliwe, cierpienia i bólu, niezależnie od stadium choroby.
 12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe.
 13. Prawo do zażaleń Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy doznała ona jakiegokolwiek uszczerbku oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.
 14. Prawo do rekompensaty Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli doznała krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.
 15. Prawo do podejmowania działań leżących w interesie ogółu
 16. Prawo do działalności na rzec przysługującym pacjentom praw
 17. Prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki zdrowotnej

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Pacjencie, dbaj o swoje prawa! O etyce zawodu psychologa i psychoterapeuty

Porady,-

W centrum zainteresowania psychologii i psychiatrii leży człowiek i, z założenia, jego dobro. Trzeba jednak pamiętać, że relacja terapeuta - pacjent jest relacją niesymetryczną - to pacjent, jako p...

Dodano: 2012-04-22

Niepełnosprawność w UE

Prawo,

Unia Europejska stawia państwom członkowskim i kandydującym odpowiednie wymagania odnośnie do polityki społecznej. Choć nie ma ona wspólnego prawa socjalnego, to prowadzi wspólną politykę socjalną,...

Dodano: 2012-04-03

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2011-12-30

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych została ustanowiona uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 sierpnia 1997 r. Zawarte w karcie prawa i przywileje mają na celu zapobieganiu dyskryminacji nie...

Dodano: 2011-12-30

Wpływ nastawienia psychicznego pacjenta na przebieg choroby

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Jednym z najważniejszych czynników w procesie leczenia może być nastawienie pacjenta. Opublikowane ostatnio na łamach lutowego numeru "Current Directions in Psychological Science" badania naukowców...

Dodano: 2012-02-01

Uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Pracodawcy częściej i chętniej zatrudniają wykwalifikowane osoby, które są niepełnosprawne. Dla pracodawców to szan...

Dodano: 2012-01-05

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz