Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Niepełnosprawność w UE

Kategoria: Prawo Dodano: 2012-04-03

Unia Europejska stawia państwom członkowskim i kandydującym odpowiednie wymagania odnośnie do polityki społecznej. Choć nie ma ona wspólnego prawa socjalnego, to prowadzi wspólną politykę socjalną, której celem jest integrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, w którym żyją, co stara się robić poprzez wyrównywanie szans społecznych oraz ujednolicanie narodowych zabezpieczeń w zakresie poszanowania praw człowieka. Podstawy tych uregulowań stanowią:

 

  1. Deklaracje ONZ – wśród których pierwszym aktem mówiącym o osobach niepełnosprawnych była Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych powołana w 1975 roku. Zgodnie z jej postanowieniami osoby niepełnosprawne mają prawo do poszanowania ich godności bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności, a ponadto przysługują im te same prawa, które dotyczą osób zdrowych. Z kolei aktem prawa międzynarodowego, który traktuje o regułach, jakim podlega państwo wobec osób niepełnosprawnych, jest Deklaracja ONZ Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, która powołana została w 1993 roku. Zgodnie z jej postanowieniami, obowiązkiem państwa jest wyrównywanie szans życiowych wszystkich obywateli poprzez tworzenie różnych systemów i instytucji świadczących usługi na rzecz osób potrzebujących. Standardowe Zasady ONZ obejmują takie sfery życia człowieka jak: rodzinna, społeczna, finansowa, kulturalna, edukacyjna, zawodowa etc. Ponadto głoszą one ideę integracji i zakazu dyskryminowania osób różniących się od większości społeczeństwa. Kwestie asystenckie reguluje zasada numer cztery, zgodnie z którą, państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić osobom niepełnosprawnym pomoc techniczną i osobową w celu zwiększenia komfortu ich życia oraz w celu umożliwienia im uczestnictwa w społeczeństwie. Zgodnie z powyższym poszczególne państwa powinny umożliwić osobom potrzebującym dostęp do osobistego asystenta i tłumacza (np. języka migowego). Co ważne, usługi te powinny być bezpłatne lub na tyle tanie, by poszczególne osoby mogły bez problemu z nich korzystać, a sama osoba zainteresowana powinna mieć wpływ na sposób i jakość świadczonych usług, a także decydować o tym, jakie konkretne działania asystenckie są jej potrzebne. Wszystkie te zasady i postanowienia są na tyle ogólne, że pozostawiają państwom członkowskim i kandydującym dość znaczną swobodę przy ich realizacji. Warto również zauważyć, iż są to jedynie deklaracje, które prezentują idealny model społeczeństwa międzynarodowego, wspierającego osoby niepełnosprawne, a co za tym idzie nie wymuszają żadnych konkretnych sposobów realizacji tychże. Odpowiedzialność finansowa za realizację poszczególnych postanowień również leży po stronie danego państwa.
  2. Rada Europy – obok wielu przepisów ogólnoświatowych powstały również te europejskie, za powołanie których odpowiedzialna jest właśnie Rada Europy. Podstawą do ich tworzenia jest Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ustanowiona w 1950 roku. Do podstawowych jej aktów należą między innymi następujące: spójna polityka na rzecz osób niepełnosprawnych (promuje idee spójnej polityki między innymi w związku z integracją społeczną i ochroną socjalną); prawna ochrona osób dorosłych, które są niekompetentne (dotyczy to osób niepełnosprawnych psychicznie, intelektualnie lub osób z zaburzeniami utrudniającymi im komunikację z otoczeniem). Również i tutaj, podobnie jak w przypadku powyższych aktów, postanowienia są ogólne, a ich realizacja leży po stronie samych państw.

 

W jaki sposób UE pomaga osobom niepełnosprawnym?

W strukturach Unii Europejskiej prowadzone są specjalne programy dotyczące trzech obszarów, jakimi są: zakaz dyskryminacji, Europa bez barier oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu. Program przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu istnieje od 2000 roku. Udział w nim bierze również i Polska, jednak i tu fakt, iż program dotyczy całej wspólnoty unijnej, nie jest równoznaczny z koniecznością jego rzetelnego wcielania w życie przez poszczególne kraje wspólnotowe. Przez poszczególne państwa są one różnie realizowane. Otóż niektóre z nich tworzą bardzo dobre warunki bytowe dla osób niepełnosprawnych, inne zaś w ogóle się do nich nie stosują. Pomoc ze strony osobistego asystenta gwarantowana jest w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Holandii, Danii, Austrii i Niemczech.

 

 

 

Na podstawie:

Szeroczyńska M., „Prawo Unii Europejskiej a instytucja asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej”, [w:] Odrobińska I., „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej. Materiały poseminaryjne”, Dębe 2003

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Europejska Karta Praw Pacjenta

Praca,Szukanie pracy

Europejska Karta Praw Pacjenta - dokument definiujący siedemnaście podstawowych praw pacjenta, które muszą być przestrzegane.

Dodano: 2012-03-13

Pies asystujący - najlepszy przyjaciel osoby niepełnosprawnej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Są wierne, pomocne, i niezwykle wrażliwe. Dla osób niepełnosprawnych są nieocenioną pomocą w wykonywaniu codziennych czynności. Jak można starać się o przyzn...

Dodano: 2012-01-08

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Każdy pracodawca zatrudniający przez okres powyżej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu,...

Dodano: 2012-01-11

Parę słów o jakości życia osoby pełno i niepełnosprawnej

Niepełnosprawność,-

Zagadnienie szczęścia i kwestia szeroko rozumianej jakości życia osoby zarówno pełnosprawnej jak i niepełnosprawnej stanowią przedmiot licznych badań i analiz wielu przedstawicieli z różnych dziedz...

Dodano: 2012-06-02

Wsi spokojna, wsi wesoła - czyli życie osoby niepełnosprawnej na wsi

Z życia wzięte,-

Nazywam się Marta Świć, mieszkam na wsi w województwie lubelskim. Jedni pomyślą, że mi dobrze, bo mam spokój i ciszę, inni, że źle, bo omija mnie wiele ważnych rzeczy. I wszyscy, cokolwiek sądzą, ...

Dodano: 2012-03-12

Uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Pracodawcy częściej i chętniej zatrudniają wykwalifikowane osoby, które są niepełnosprawne. Dla pracodawców to szan...

Dodano: 2012-01-05

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz