Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

PFRON

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-04-29

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w skrócie PFRON istnieje od 1991 roku. Środki finansowe  którymi dysponuje  przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

 

Fundusze PFRON przeznaczane są m.in. na :

 

 • rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy podwyższonych 
 • kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do       wynagrodzeń)
 • refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy   osób niepełnosprawnych
 • dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowe
 • zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez:
 • udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika
 • dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych
 • finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy (szkolenia, staże, itp.)

 

Przychody

 

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 %. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaźnik wynosi 2%.Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Zwolnione z wpłat są także podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność wyłącznie w zakresie rehabilitacji społecznej, leczniczej bądź edukacji osób niepełnosprawnych lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi.Nadzór

 

Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów.

 

Zarząd

 

Do zadań Zarządu należy m.in.:

 

 •   opracowywanie projektów planów działalności Funduszu i projektu planu finansowego
 •   dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu
 •   gospodarowanie środkami Funduszu
 •   podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania pożyczek
 •   udział w tworzeniu warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych
 •   współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

Dotychczas dzięki programom PFRON udało się dokonać następujących przedsięwzięć:

 

 • dofinansowano zakup blisko 87 tys. zestawów sprzętu komputerowego dla osób indywidualnych   Fundusz wsparł ponad 26,1 tys. osób w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym od 2002 r. objęto pomocą finansową coraz większą liczbę studiujących osób niepełnosprawnych: w 2002 roku z dofinansowania w ramach programu „Student” skorzystało ok. 1,6 tys. osób niepełnosprawnych. W 2009 roku liczba osób niepełnosprawnych korzystających z programu „Student II” wzrosła ponad ośmiokrotnie - do ok. 13 tys.
 • Fundusz wsparł w zakupie samochodu (w postaci pożyczki lub dofinansowania do zakupu auta lub dofinansowania do oprzyrządowania samochodu stosownie do rodzaju niepełnosprawności) ponad 31 tys. osób niepełnosprawnych.
 • ze szkoleń komputerowych skorzystało ponad 8,1 tys. osób niewidomych i słabowidzących.
 • Fundusz dofinansował zakup około 2,5 tys. pojazdów do transportu  zorganizowanego osób niepełnosprawnych. Znakomita część z tych pojazdów została wyposażona w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • Fundusz wsparł likwidację barier w komunikowaniu się osób niesłyszących i niedosłyszących, dofinansowując kursy języka migowego dla otoczenia tych osób. Pomocą objęto ponad 94 tys. osób. Dodatkowo ok. 120 instytucji uzyskało wsparcie do usługi tłumacza migowego bądź zakupu urządzeń wzmacniających słyszenie w teatrach, filharmoniach i uczelniach.
 • Fundusz wsparł działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ok. 300 organizacji pozarządowych. Na ten cel wydatkowano łącznie 540,6 mln zł.
 • Szacuje się, że w ramach różnych programów dzięki wsparciu Funduszu powstało około 7,1 tys. stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Poza istniejącą instytucją formalną do której można się udać osobiście PFRON posiada także system internetowy. 

E-PFRON przeznaczony jest do składania Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji lub informacji przez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego, przez pracodawców zobowiązanych do wpłat lub zwolnionych z wpłat na PFRON.

 

Ten sposób komunikacji z PFRON zapewnia  pełne bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych poprzez

 •  zastosowanie podpisu elektronicznego do weryfikacji i autoryzacji dokumentów
 •  wykorzystanie szyfrowania do transmisji danych
 •  zabezpieczenie dostępu do kont użytkowników przy pomocy hasła
 •  ograniczenie ilości prób błędnego logowania
 •  możliwość różnicowania poziomu uprawnień użytkowników.

 

Na podstawie:

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/

http://www.e-pfron.pl/epfronweb/sites/epfront/strona_glowna/index.html

 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Rząd zabiera dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Wydarzenia,

Rząd pomimo zapewnień, iż będzie dbał o interesy osób niepełnosprawnych, po raz kolejny rzuca im kłody pod nogi. Nie dość że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy i tak jest trudna, gdyż p...

Dodano: 2012-02-20

Zatrudnienie niepełnosprawnych / zwrot kosztów szkolenia

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne ) zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ma prawo do wspar...

Dodano: 2012-01-11

Niepełnosprawni po raz kolejny stali w kolejce po dofinansowanie

Wydarzenia,

Aby otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opolanie ustawili się z wnioskami pod budynkiem Wydziału Polityki Społecznej już w środku nocy z niedzieli n...

Dodano: 2012-02-07

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz