Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Kategoria: Ułatwienia dla niepełnosprawnych Dodano: 2011-12-30

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych została ustanowiona uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 sierpnia 1997 r. Zawarte w karcie prawa i przywileje mają na celu zapobieganiu dyskryminacji niepełnosprawnych oraz zapewnienie im prawa do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pomimo iż karta nie jest gwarantem, każdy niepełnosprawny może powoływać się na nią i żądać od określonych placówek równego statusu prawnego w stosunku do pozostałych obywateli.

W  karcie wymienione są prawa osób niepełnosprawnych m.in. ich dostęp do opieki medycznej i rehabilitacji, nauki w placówkach szkolnych wspólnie z osobami sprawnymi, pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i rekreacyjnym.

 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 1997 r.

 

 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

 

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

 

  1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
  3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
  4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
  5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
  6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
  7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
  8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,
  9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
  10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

 

 

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

 

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2011-12-30

Egzamin na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Prawo,

Zgodnie z polskim prawem, osoba niepełnosprawna chcąca podejść do praktycznego egzaminu na prawo jazdy, musi samodzielne dostarczyć samochód, w którym do tego egzaminu podejdzie. Samochód musi być ...

Dodano: 2012-01-04

Prawne regulacje dotyczące niepełnosprawnego pracownika

Praca,Szukanie pracy

W artykule znajduje się opis ulg, jakie przysługują pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika. Przedstawione zostały również unormowania prawne, które określają: czas pracy osób z po...

Dodano: 2012-02-12

W Katowicach powstały rekomendacje zmian do ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Przygotowaliśmy rekomendację zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i przesłaliśmy ją do Pana Posła Marka Plury. Mamy nadzieję, że p...

Dodano: 2014-03-05

Zaświadczenie dot. zastosowania skróconego czasu pracy dla osób niepełnosprawnych

Prawo,

Zgodnie z prawem pracy, aby zastosować skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia, potwierdzającego taką konieczność. Jednak na podstawie zmian wprowadz...

Dodano: 2012-01-05

Podstawy prawne i orzeczenia o niepełnosprawności

Prawo,

Tutaj znajdziecie informacje na temat ustaw prawnych związanych ze społecznością osób niepełnosprawnych.

Dodano: 2011-11-15

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz