Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Klasyfikacje niepełnosprawności

Kategoria: Zdrowie, choroby, schorzenia Dodano: 2011-12-30

Ograniczenia spowodowane na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych, zdecydowanie przyczyniają się do utrudnień w życiu codziennym, nauce, wykonywanej pracy oraz powierzonych zadań społecznych, zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i zwyczajowymi.

Niepełnosprawność obok uszkodzenia (wymiar biologiczny, medyczny) i upośledzenia (wymiar społeczny) jest dość ważnym zagadnieniem w Międzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia w 1980 roku.

Opracowane przez WHO definicje uszkodzenia, niepełnosprawności i upośledzenia (International Classification of Impairmrnts, Disabilities and Handicaps):
- uszkodzenie lub upośledzenie (impairment) - oznacza wszelki brak lub anormalność anatomicznej struktury narządów oraz brak lub zaburzenie funkcji psychicznych lub fizjologicznych organizmu    
- niepełnosprawność funkcjonalna - oznacza wszelkie ograniczenie lub braki wynikające z uszkodzenia zdolności wykonywania czynności w sposób i w zakresie uważanym za normalny dla człowieka
- upośledzenie lub niepełnosprawność społeczna (handicap) - oznacza mniej uprzywilejowaną lub mniej korzystną sytuację danej osoby, wynikającą z uszkodzenia i niepełnosprawności funkcjonalnej, która ogranicza lub uniemożliwia jej wypełnianie ról związanych z wiekiem, płcią oraz sytuacją społeczną i kulturową

Klasyfikacją i systemem orzekania o niepełnosprawności osób w Rzeczypospolitej zajmują się Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Proces ten jest dość skomplikowany i mało czytelny dla przeciętnego laika. Obowiązujące przepisy prawne (w zależności od daty powstania), używają różnego nazewnictwa do tych samych osób niepełnosprawnych. Rozróżnić można (ustalona kategoryzacja) stopnie niepełnosprawności, grupy inwalidzkie, oraz opisowe określenia niepełnosprawności wykorzystywane przez ZUS (zakład ubezpieczeń społecznych). Niepełnosprawność jest dość szerokim pojęciem, które cechuje się istnieniem wielu definicji i klasyfikacji.

Do 1998 r. istniały Komisje Inwalidztwa i Zatrudnienia, jednak ich orzeczenia są nadal aktualne i obowiązują jeśli zostały wydane na okres stały. Osoby niepełnosprawne KIZ-y zaliczały do jednej z trzech grup inwalidów:
I grupy - jest równoznaczna ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
II grupy - jest równoznaczna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
III grupy - jest równoznaczna z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Najważniejszymi organami decydującymi o jej przyznawaniu są wyżej wymienione Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, których zadaniem jest orzeczenie niepełnosprawność osób dorosłych dla celów pozarentowych - przyznanie stopnia niepełnosprawności. Od 1.01.2002 r. klasyfikują również niepełnosprawność dzieci.

Obowiązujące trzy stopnie niepełnosprawności:
- znaczny
* niezdolność do pracy lub praca tylko w warunkach pracy chronionej (długotrwała opieka i pomocy innych osób)
- umiarkowany
* niezdolność do pracy, lub praca w warunkach pracy chronionej (częsciowo nadzorowana opieka)
- lekki
* obniżenie zdolności do wykonywania pracy

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

   Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

    Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczna i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

   Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Symbole przyczyny niepełnosprawności:
- 01-U -upośledzenie umysłowe;
- 02-P - choroby psychiczne;
- 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
- 04-O - choroby narządu wzroku;
- 05-R - upośledzenie narządu ruchu;
- 06-E - epilepsja;
- 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
- 08-T - choroby układu pokarmowego;
- 09-M - choroby układu moczowo- płciowego;
- 10-N - choroby neurologiczne;
- 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.;

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Wykaz znajduje się w paragrafie 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rozporządzenie zostało zmienione przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które dodało dwunasty symbol przyczyny niepełnosprawności.

Stopień niepełnosprawności orzeka się:
* na czas określony - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia lub
* na stałe - jeśli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.Bibliografia:
ICIDH WHO 1980
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych - wymiar czasowy pracy

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,-

Dla osób niepełnosprawnych posiadających szereg orzeczeń o stopniu swojej niepełnosprawności, państwo wprowadziło szereg udogodnień, ulg, przywilejów i usprawnień.

Dodano: 2011-12-30

Klasyfikacja kliniczna porfirii

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W artykule opisane zostały poszczególne typy dwóch rodzajów porfirii: ostrych i nieostrych. Podane zostały przyczyny wywołujące poszczególne typy schorzenia, sposoby ich dziedziczenia, a także pods...

Dodano: 2012-02-12

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz