Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kategoria: Ułatwienia dla niepełnosprawnych Dodano: 2012-01-05

Każda osoba niepełnosprawna, która chciałby rozpocząć działalność gospodarczą może uzyskać z PFRON (po spełnieniu okreslonych warunków) jednorazowo środki na rozpoczęcie takowego biznesu. Terminowe opłacanie składek, jest również podstawą do otrzymania refundacji.

 

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji z 27 sierpnia 1997 r. (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., zwana dalej ustawą o rehabilitacji) ustawa nie określa pojęcia „działalność gospodarcza”, dlatego każdy zainteresowany powinien rozumieć ją zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). W związku z tym przez pojęcie „działalność gospodarcza” trzeba rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.Ustawa o rehabilitacji przewiduje 3 główne filary pomocowe,  celem których jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje m.in.:

 

  •     przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  •     dofinansowanie do kredytu bankowego,
  •     refundacja składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 Inwalida zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej PFRON, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na ten cel (art. 12a ustawy o rehabilitacji). Wszystkie najważniejsze informacje i warunki, na podstawie których przyznawana jest dotacja na ww. cel zostały zawarte i uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (DzU nr 194, poz. 1403 ze zm., zwanym dalej rozporządzeniem). Wniosek (na druku Wn-O) o przyznanie takowej pomocy należy skierować do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu (§ 3 ust. 1 rozporządzenia). Starosta rozpatruje wniosek zgodnie z treścią § 4 ust. 5 rozporządzenia.

Rozpatrzenie wniosku nastąpuje zawsze w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku właściwy organ jest zobligowany do sporządzenia uzasadnienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o tym fakcie, wzywając go jednocześnie do negocjacji warunków umowy, która będzie stanowiła podstawę do przekazania środków pieniężnych. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a samo zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji. Po podpisaniu umowy z wnioskodawcą starosta przekazuje osobie niepełnosprawnej środki pieniężne w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a także kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli są wymagane. Należy pamiętać, że rejestracja działalności gospodarczej powinna nastąpić po podpisaniu stosownej umowy ze starostą. Rejestrując działalność wcześniej, należy liczyć się z odmową przyznania środków na jej rozpoczęcie. Realizacja samego przedsięwzięcia powinna także nastąpić dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia dotacji oraz podpisaniu umowy ze starostą w tym przedmiocie.
 

 

 

Ulga dla osób niepełnosprawnych
PFRON zobowiązuje się również do finansowania osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą część składek na ubezpieczenie społeczne.

Ulga zgodnie z zapisami obowiązuje od 1 stycznia 2004r. Nie ma nic wspólnego z refinansowaniem składek na ubezpieczenia przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Ulga związana jest z finansowaniem przez PFRON bezpośrednio składek na ubezpieczenie emerytalne albo wypadkowe osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą PFRON finansuje:

 

  PFRON Przedsiębiorca
% składki Podstawa wymiaru % składki % podstawy wymiaru
Znaczny stopień niepełnosprawności
ubezpieczenie emerytalne

75 %

14,64 %

25 %

4,88 %

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
ubezpieczenie emerytalne

50 %

9,76 %

50 %

9,76 %

Lekki stopień niepełnosprawności
ubezpieczenie wypadkowe*

50 %

0,90 %

50 %

0,90 %

* w przypadku stawki 1,8% - stawka ubezpieczenia wypadkowego dla zgłaszających do 9 ubezpieczonych.

 

 

 

 

Bibliografia:
PUP, POPON

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Każdy pracodawca zatrudniający przez okres powyżej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu,...

Dodano: 2012-01-11

W kolejce po słuch

Wydarzenia,

To wydaje sie nie do pomyślenia. Nawet kilkanaście miesięcy trzeba czekać na otrzymanie aparatu słuchowego i ponad 28 tys. pacjentów czeka na niego w kolejkach jest problemem, z którym nie od dziś ...

Dodano: 2012-03-06

Rząd zabiera dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Wydarzenia,

Rząd pomimo zapewnień, iż będzie dbał o interesy osób niepełnosprawnych, po raz kolejny rzuca im kłody pod nogi. Nie dość że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy i tak jest trudna, gdyż p...

Dodano: 2012-02-20

PFRON

Pomoc i wsparcie,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w skrócie PFRON istnieje od 1991 roku. Środki finansowe którymi dysponuje przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełn...

Dodano: 2012-04-29

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II / Polska

Pomoc i wsparcie,

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji...

Dodano: 2012-01-12

Szkoły wyższe państwowe w Warszawie dostępne dla osób niepełnosprawnych i program pomocowy Student - PFRON.

Nauka,-

Rozpocząć studia może każda osoba niepełnosprawna legitymująca się świadectwem dojrzałości. W Warszawie jest to możliwe na czterech uczelniach państwowych: Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii ...

Dodano: 2012-03-09

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz