Fund
Opis firmy
Teren działania Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej jak również terytorium poza granicami RP w zakresie uzyskanego zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundacja swoją opieką otacza ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność to wstrząs zmieniający całe życie. Gdzie pojawia się wtedy poczucie zagrożenia, a zarazem bezradność wobec zaistniałej sytuacji zdrowotnej.

Wynika to z silnych przeżyć emocjonalnych, załamania, rozpaczy, jakie towarzyszą utracie sprawności w wyniku przeżytego wypadku, gdzie trudno jest pogodzić się z utratą dotychczas pełnionych ról społecznych. Odczucia obawy przed niezdolnością do pracy, zmartwień o los swój i rodziny.

Często lęki te przejawiają się w niechęci do kontynuacji leczenia.

Nagła niepełnosprawność powoduje, że ludzie Ci znacznie bardziej odczuwają niezrozumienie i obojętność ze strony innych ludzi, silniejszy lęk przed odrzuceniem i brakiem akceptacji z tego też względu mają problemy z dostosowaniem się do społeczeństwa. Nadto osoby niepełnosprawne odczuwające kryzys pustki społecznej dodatkowo zaczynają doświadczać kryzysu rzeczywistego związanego z trudnościami dnia codziennego. Jednak po krótszym czy dłuższym okresie adaptacji mimo swej niepełnosprawności zaczynają odczuwać silną potrzebę do normalnych kontaktów z innymi ludźmi.

Strategie działań Fundacji „Nadzieja” obejmują przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu między innymi obejmują działania z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, a także rehabilitację leczniczą i leczenie uzdrowiskowe celem nabycia utraconej odporności organizmu.

Naszym celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności podopiecznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych, wyrobienie zaradności życiowej, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Przekonanie, iż osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku oraz likwidowanie wszelkich barier psychologicznych, społecznych i fizycznych dyskryminujących te osoby. Istotą programu jest pobudzenie chęci do aktywnego życia, poprawa sprawności psycho - motorycznej, rozwój społeczny i likwidacja barier, czyli tworzenie środowiska fizycznego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to ma zwiększyć szanse osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Co za tym pociąga - ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.

1% UWAGA!!! nowe zasady

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2008 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.

2. Wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym tj.:

nr 305-306 (PIT-36),

nr 124-125 (PIT-37),

nr 106-106 (PIT-36L),

nr 58-59 (PIT-38) .

gdzie wpisujemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego np.:

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych KRS 0000198280

Podajemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Lokalizacja
rozwiń
wielkopolskie , 63-400 Ostrów Wielkopolski , ul. Wolności 22/1
 
Sekcja niewypełniona
 
Sekcja niewypełniona